تبلیغات
مرجع - هفته جهانی بهداشت ـ 7 آوریل 2011
دوشنبه 15 فروردین 1390

هفته جهانی بهداشت ـ 7 آوریل 2011

   نوشته شده توسط: متین موسوی    نوع مطلب :مناسبتها ،

روز جهانی بهداشت ـ 7 آوریل 2011

 مقاومت به داروهای ضد میكروبی : «اگر اقدامی امروز صورت بپذیرد، درمانی برای فردا وجود نخواهد داشت»

 مقاومت ضد میكروبی یك مشكل جدید نبوده و روز به روز خطرناكتر می شود. اقدامات فوری و یكپارچه برای جلوگیری از بازگشت به دوران پیش آنتی بیوتیكی لازم می باشد.

در روز جهانی بهداشت در سال 2011، سازمان جهانی بهداشت یك بسته سیاستگذاری شش نكته ای معرفی می نماید كه برای ترویج مبارزه با مقاومت ضد میكروبی مفید خواهد بود.

 

مقاومت ضد میكروبی و گسترش جهانی آن

ما در دورانی زندگی می كنیم كه به آنتی بیوتیكها و داروهای ضد میكروبی برای درمان بیماریهایی نظیر AIDS/HIV كه دهه ها یا سالهای قبل كشنده بودند، وابستگی داریم. زمانیكه مقاومت ضد میكروبی ـ كه همچنان مقاومت دارویی نامیده می شود ـ اتفاق می افتد، آن باعث بی اثر شدن داروها می گردد. برای روز جهانی بهداشت در سال 2011، سازمان جهانی بهداشت خواهان تعهد قویتر جهانی برای حفاظت از این داروها برای نسلهای آینده می باشد. مقاومت ضد میكروبی اثر بخشی مداوم، بسیاری از داروها كه امروزه برای درمان بیماریهای عفونی استفاده می شوند، را تهدید می نماید.برای روز جهانی بهداشت در سال 2011، سازمان جهانی بهداشت از دولتها و ذینفعان درخواست می نماید كه سیاستها و اقدامات مقتضی برای پیشگیری و مواجهه با فوریتهای میكرو ارگانیسمهای شدید اعمال نمایند.

 مقاومت ضد میكروبی چیست؟

مقاومت ضد میكروبی كه همچنان مقاومت دارویی نامیده می شود ـ زمانی اتفاق می افتد كه میكروارگانیسمها نظیر باكتری، ویروسها و پارازیتها به گونه ای تغییر می كنند كه داروهایی كه قبلاً برای درمان عفونتها استفاده می شدند، بی اثر می گردند. زمانیكه میكروارگانیسمها به اكثر آنتی میكروبها مقاوم می شوند، اغلب بعنوان «سوپر باگها» نامیده می شوند. این یك نگرانی بزرگ می باشد زیرا عفونت مقاوم می تواند باعث  مرگ و میر، انتقال به دیگران و تحمیل هزینه های زیاد به افراد و جامعه گردد.

مقاومت ضد میكروبی با مصرف  داروها با دوزهای غیر استاندارد و استفاده ناقص از داروها در طول یك دوره درمان، تسهیل می گردد. داروهای كم كیفیت، تجویزهای اشتباه، كنترل و پیشگیری ضعیف عفونتها باعث پیشرفت و گسترش مقاومت دارویی می شود. عدم تعهد دولت به پرداختن به این موضوعات، نظارت ضعیف و كافی نبودن ابزارها برای تشخیص، درمان و پیشگیری باعث عدم كنترل مقاومت دارویی می شود.

 مركز رسانه

مقاومت ضد میكروبی

حقایق كلیدی

 عفونتهای ناشی از میكروارگانیسمهای مقاوم، اغلب باعث ناكارآمدن شدن درمانهای سنتی گردیده و باعث بیماریهای طولانی و میزان مرگ و میر را بیشتر می نماید.

  حدوداً 440000 موارد جدید از بیماریهای سل مقاوم به دارو در طول سال بوجود می آید، كه باعث مرگ 150000 می شود.

  مقاومت به داروهای ضد مالاریا نسل اولیه نظیر كلوركین و Sulfadoxine- Pyriamin در اكثر كشورهایی كه مالاریا در آنجا آندمیك می باشد، بسیار رایج می باشد.

  درصد بالایی از عفونتهای بیمارستانی توسط باكتریها با مقاومت بالا نظیر Methicillin- resistant Staphy licoccus aureus (MRSA) بوجود می آید.

  استفاده نامناسب و غیر منطقی داروی ضد میكروبی، شرایط نامناسبی را برای میكروارگانیسمهای مقاوم جهت ظهور، گسترش و مقاومت ایجاد می نماید.

 مقاومت ضد میكروبی چیست ؟

مقاومت ضد میكروبی، نوعی مقاومت میكروارگانیسمها به داروهای ضد میكروبی می باشد كه قبلاً نسبت به آن حساس بوده اند. ارگانیسمهای مقاوم (باكتری، ویروسها و تعدادی از انگلها) می توانند در مقابل حملات داروهای ضد میكروبی نظیر آنتی بیوتیك، آنتی ویروس و ضد مالاریا مقاومت كرده و باعث می شوند كه درمانهای استاندارد بی اثر شده و عفونتها مقاوم شود و به دیگر مكانها گسترش یابند. مقاومت ضد میكروبی در اثر استفاده، خصوصاً استفاده نادرست، داروهای ضد میكروبی بوجود می آید و زمانیكه یك میكروارگانیسم دچار جهش شده یا دارای ژن مقاوم می گردد، این مقاومت بیشتر می شود.

چرا مقاومت ضد میكروبی یك نگرانی جهانی می باشد.

   مقاومت میكروبی باعث مرگ و میر می شود.

عقونتهایی كه در اثر میكروارگانیسمهای مقاوم بوجود می آیند، اغلب به درمانهای استاندارد پاسخگو نبوده و باعث بیماری بلند مدت و احتمال بیشتر مرگ و میر می شود. 

   مقاومت میكروبی مانع از كنترل بیماریهای عفونی می شود.

مقاومت ضد میكروبی، اثر بخشی درمان را كاهش داده زیرا بیماران برای مدت طولانی دارای عفونت بوده و این امر می تواند باعث انتقال میكروارگانیسمهای مقاوم به دیگران می گردد.

 

   مقاومت میكروبی باعث برگشت به دوران پیش از آنتی بیوتیك می شود.

 بسیاری از بیماریهای عفونی غیرقابل كنترل گشته اند و این امر می تواند فرآیند دستیابی به اهداف توسعه هزاره در 2015 را دچار اختلال نماید.

 

   مقاومت میكروبی هزینه های درمان را افزایش می دهد.

زمانیكه عفونتها به داروهای دسته اول مقاوم می شوند، درمانهای پر هزینه تر باید استفاده شود. فرآیند بیماری و درمان طولانی تر بوده و بیماران مدت بیشتری را در بیمارستانها گذرانده و باعث بالارفتن هزینه های درمان شده و بار مالی زیادی را به خانوارها و جامعه تحمیل می نماید.

 

   مقاومت میكروبی، دستآوردهای مراقبت بهداشتی را به خطر می اندازد.

 مقاومت میكروبی باعث به خطر انداختن دستآوردهای پزشكی مدرن می شود. بدون داروهای ضد میكروبی مؤثر برای درمان و پیشگیری از عفونتها، موفقیت درمانهایی نظیر : پیوند اعضا، شیمی درمانی سرطان و جراحیهای بزرگ، نمی تواند خیلی خوشبینانه باشد.

   مقاومت میكروبی امنیت سلامت را تهدید كرده و به تجارت و اقتصاد آسیب وارد می نماید.

رشد تجارتهای جهانی و سفرها به نقاط مختلف دنیا، باعث پراكنده شدن سریع میكروارگانیسمهای مقاوم به كشورها و قاره های دور می گردد.

 حقایق در مورد مقاومتهای ضد میكروبی

 سالیانه حدوداً 440000 موارد جدید از بیماریهای سل مقاوم به دارو ظهور می یابد و باعث مرگ 150000 نفر می شود. بیماری سل مقاوم به دارو در 64 كشور گزارش شده است.

مقاومت به داروهای ضد مالاریا نسل اولیه نظیر كلوركین و Sulfadoxin- pyrimethamine در اكثر كشورهایی كه بیماری مالاریا در آنجا آندمیك می باشد، فراوان می باشد. «پارازیتهای مالاریا فالسی پارم» به artemisinin در آسیای جنوب شرقی در حال ظهور می باشد. عفونتها بعد از شروع درمان، دیرتر خود را نشان می دهند.

درصد بالایی از عفونتهای بیمارستانی توسط باكتری با مقاومت زیاد نظیر methicillin-resistant staphylococcusi aures و vancomycin-resistant بوجود می آید.

  بعد از دسترسی آسان به داروهای antiretroviral ، مقاومت یك نگرانی آشكار برای درمان HIV به حساب می آید. بررسیهایی در كشورها به منظور شناسایی و كنترل مقاومت در حال انجام می باشد. Ciproflaxacir ، تنها آنتی بیوتیكی می باشد كه اخیراً توسط سازمان جهانی بهداشت برای كنترل اسهال خونی ناشی از ارگانیسمهای Shigella توصیه شده است، زیرا آنتی بیوتیكهایی كه قبلاً مؤثر بوده اند، اكنون نسبت به بیماری، ایجاد مقاومت می نمایند. شیوع سریع مقاومت به Ciproflaxcin ، انتخاب داروها را برای درمان مؤثر و سالم Shigellosis خصوصاً برای كودكان را كم می نماید.

  مقاومت ضد میكروبی، یك مشكل جدی برای درمان سوزاك شده است و در سراسر دنیا نیز شیوع می یابد. عفونتهای گونوككی غیر قابل درمان، باعث رشد سریع شیوع بیماری و مرگ می شود و همچنان روند كنترل عفونتهای منتقل شده جنسی را برعكس می نماید.

  مكانیسمهای مقاومت جدید ، نظیر beta-lactamase NDM-1 میان چندین gram-negative bacilli ظهور یافته است. این امر باعث می شود كه آنتی بیوتیكهای قوی كه اغلب بعنوان آخرین دفاع در مقابل باكتری در نظر گرفته می شوند، اثر بخشی خود را از دست بدهند.

چه عواملی باعث مقاومت میكروبی می شود.

  استفاده غیر منطقی و نامناسب از داروها زمینه را برای ظهور و شیوع میكروارگانیسمهای مقاوم فراهم می آورد.برای مثال، زمانیكه بیماران داروهای ضد میكرب را بدرستی مصرف نمی كنند یا داروهای ضد میكرب بی كیفیت را مصرف می كنند، میكروارگانیسمهای مقاوم می توانند ظهور و شیوع یابند.

 عاملهایی كه باعث مقاومت ضد میكروبی می شوند عبارتند از:

   تعهد نامناسب ملی برای پاسخگویی جامع و یكپارچه، مسئولیت پذیری كارآمد و همكاری نامناسب افراد جامعه

   عدم مراقبت یا مراقبت ضعیف و سیستم پایش

   سیستمهای كارآمد برای تضمین تهیه مداوم و با كیفیت داروها

   استفاده غیر منطقی و نامناسب داروها، خصوصاً برای حیوانات اهلی

   پیشگیری و كنترل ضعیف عفونتها

   عدم دسترسی به امكانات برای تشخیص، به دارو واكسن و عدم انجام تحقیقات در مورد محصولات جدید

 مبارزه با مقاومت دارویی : اگر اقدامی امروز صورت نپذیرد، فردا درمانی وجود نخواهد داشت.

  ظهور مقاومت ضد میكروبی یك مشكل پیچیده می باشد كه توسط بسیاری از عوامل به هم پیچیده بوجود می آید. مداخلات مجزا و كم نمی تواند این مشكل را برطرف سازد. پاسخگویی فوری كلی و جهانی و فرابخشی برای كنترل این مشكل مورد نیاز می باشد.

 پاسخگویی سازمان جهانی بهداشت

سازمان جهانی بهداشت در حال هدایت و پاسخگویی به مقاومت ضد میكروبی با انجام اقدامات ذیل می باشد:

-   تهیه دستورالعملها، حمایت در زمینه، كمك فنی، ایجاد مشاركت و تولید دانش برای برنامه های كنترل و پیشگیری بیماری

-        فراهم آوردن داروهای اساسی، ترویج شیوه های استفاده منطقی از داروها

-        كنترل و پیشگیری از عفونتها

-        تضمین كیفیت آزمایشگاهها

 سازمان جهانی بهداشن مبارزه با مقاومت ضد میكروبی را بعنوان پیام روز جهانی بهداشت در سال 2011 انتخاب نموده است.سازمان جهانی بهداشت از كشورها درخواست می نماید كه اقدامات هماهنگ برای پیشگیری از گسترش مقاومت دارویی انجام گیرد و یك بسته سیاستگذاری شش نكته ای را پیشنهاد می نماید.

سازمان جهانی بهداشت از تمام ذینفعان كلیدی، نظیر سیاستگذاران، برنامه ریزان بیماران، بهداشت كاران، داروسازان و توزیع كنندگان دارو و صنعت داروسازی درخواست می نماید كه برای مبارزه با مقاومت ضد میكروبی اقدامات مقتضی را بعمل آورند.

 

تهیه و تنظیم:واحد آموزش سلامت


What is distraction osteogenesis?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 ساعت 05 و 42 دقیقه و 49 ثانیه
I blog frequently and I genuinely thank you for your content.
Your article has really peaked my interest. I'm going to take a note of your blog and keep checking for new details about once per week.
I subscribed to your RSS feed as well.
Can you get an operation to make you taller?
دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 17 و 45 دقیقه و 29 ثانیه
Thanks for sharing your thoughts about What is the tendon at the back of
your ankle?. Regards
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر